هخامنش کرمان
s
من شکست ناپذیرم
درباره ی وبلاگ


من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴

نویسنده ی وبلاگ : هخامنش سعیدی

تو پر خورده

کسل وناراحت

 

تک و تل

اثاثیه

 

تلواشه

بخش کوچک جدا شده از چوب

 

جار زدن

فریاد فروشندگان برای به دست آوردن مشتری

 

جوغن

هاون

 

جریدن

حرکت کردن

 

جكیدن

پریدن

 

جلغوز

سبک و خود نما

 

جلمبر

ژنده پوش

 

جیكو

جیر جیرک

 

جزغو

پیه و چربی سرخ شده

 

جر

ژرف

 

جزغاله

گوشت و چربی سوخته شده، آدم لاغر

 

جریده

چیزی همانند علم که درمراسم سوگواری می آورند

 

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1390/03/13

تلمبار

انباشته شدن چیزی روی هم

 

تومون

شلوار

 

تپاله

سنگین

 

توگی

نانی که روی ماهیتابه پخته می شود که به آن پتیرو هم می گویند

 

توه

ماهیتابه

 

تنا خارو

طحال گوسفند

 

تاتو

گونه ای اسب

 

توره

شغال

 

ترد

نرم

 

توتم

چاهی که از درون فرو ریزد

 

تخ

هشداری به بچه برای نخوردن چیز آلوده

 

تپنه

روی هم انباشته شده

 

ترمه

شال، به کسانی که کاری ازشان بر نمی آید هم گفته می شود

 

تریش تریش

تیکه تیکه

 

تلواسه

تکان در حال تب

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1389/12/8

تج

جوانه

 

توار

صدا

 

ته گاه

سکوی خانه

 

تُمبیدن

خراب شدن، فرو ریختن

 

تش لرد

حیف و میل

 

تی تی

چیز کوچکی که به کودک می دهند

 

تنگفت منگفت

گله ها، سخنهای بیهوده و بیجا

 

تاله

ساقه های هندوانه و خربزه و خیار و گوجه و کدو

 

تلان تلان

راه رفتن آهسته همراه با وقار

 

تخته سر شده

توصیف محل کار یا خانه به گونه ی بیزاری

 

تپكو

ضربه ای که به سر و صورت می زنند

 

تورشتو

بیماری

 

تنگی كاه

سنگینی وزن

 

تر تر زدن

خنده ی آهسته

 

ته پنجاله

باقیمانده

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1389/12/8

تلكه

ذخیره، با زرنگی چیزی را از کسی گرفتن

 

تكا پكا

تکاپو، تنگنا

 

تیل

غلیظ

 

تلنگ

بشکن

 

تیله

هل دادن، تنه زدن

 

تک پرک

لت و پاره، تیکه تیکه

 

تندیسه

بدن، نیمی از بدن

 

تیم تر

صدای زمین خوردن چیزی

 

تزگو

دمل کوچک که بر دست و صورت پیدا می شود

 

ترده

جانوری که بر چوب و ساختمان پیدا می شود

 

تلنگو انگور

خوشه ی کوچکی از انگور

 

تركمون

بول

 

ترنجون

نیشگون

 

ترشاله

زرد آلو خشک

 

تلف

قره قروت

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1389/04/11

پدوم

بالا آمدن، ورم کردن

 

پِرقید

ترکید، بیرون آمد، پاره شد

 

پا پی

تعقیب و دنبال

 

پس كف

ذخیره

 

پاییدن

مراقب بودن

 

پنا باد

حفاظ

 

پی دارو

خمیری برای ترمیم کوزه های سفالی

 

پمپ

زرد

 

پمپو زده

نانی که کپک زده

 

پوره پاری

کمی، اندکی

 

پت ریزه

ریختن مو

 

پغاركو

جلو آمده، بالا آمده

 

پادو

کارگر

 

پوز

آب بینی

 

تكه، پركاله

خرده خرده، ذره ذره


موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1389/01/9

پر غرو

جست و خیز کودک

 

پلالک

دست و پا زدن کودک

 

پنداری

تصور کنی

 

پس صبا

پس فردا

 

پسخو پسقو

ذخیره

 

پنا پسخول

مخفی گاه

 

پسین

عصر

 

پستا

قسمت

 

پركت

نرم شدن، خرد شدن

 

پتک

جوانه

 

پپرمه

آب نبات

 

پُف

فوت کردن

 

پنیر تراش

رنده

 

پا گشا

مراسم دعوت عروس و داماد به خانه های خویشاوندان

 

پرو پخل

آشغال و کثافت

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
چهارشنبه 1388/11/7

پاچه پلش

شلخته و تنبل

 

تریشه

بخش بریده شده کوچکی از کاغذ یا پارچه

 

تلان

سنگین وچاق

 

تغارو

تغار کوچک

 

تالوندن

تلکه دادن

 

تتره كو

تگرگ

 

ترش بالا

صندوق خانه ی بزرگ

 

تره پوندن

تاختن اسب والاغ، بیرون انداختن

 

پش كش

زخمی که در اثر تماس دست با گای سگ پدید می آید

 

پر تو

پرتاب کردن

 

په په

خوردنی ای خوشمزه که به کودک می دهند

 

پایاب

قنات آبی که با پله به ته آن می رسند

 

پخماله

آدم سنگین و بی آزار

 

پن جرو

نیشگون

 

پراكی

قابل پریدن

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1388/07/11

پركند

بخشی

پفتال

تفاله، به آدمای پیر و ناتوان هم گویند

پاطاقو

قلاب گرفتن هنگامی که کسی بخواهد از دیوار بالا رود

پَق

پهن

پق و پهن

شل و ول، تنبل

پوت

پوک، خالی

پک

جستن و پریدن، نفس زدن به قلیان

پی رد

تعقیب

پلماش

جستجو كردن

پس كوچه

بن بست

پَنگل

چنگ حیواناتی همانند گربه

پلشیده

سوخته، سوختن مو و پشم

پلش

بوی سوختن مو و پشم و پنبه

پرچو، پرقو

کثیف

پلاخون

خون بسته ای که روی زخمهای سطحی پدید می آید

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1388/06/13

بی پدرو

طحال گوسفند

بازه

پشته

بش گندم

علف گندم

بخو بر

کسی که هنگامی که کسی خواب است وسایلش را بدزدد

بلهرت

ساده

بیزوال

ساکت و آرام

بطون

نهاد، باطن

بشكن

سرور و شادی

بد ملایی

احساس ناراحتی کردن

بک

ندای شگفتی

پاتیل

دیگ سر گشاده وبزرگ ویژه ی شیرینی پزها

پُف

ریه ( جگر سفید)

پُت

مو

پلیوره

سرگرم، دست به یقه

پرک

نیمه

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1388/05/5

بیرق

پرچم

بمپون

نگهبان خانه در نبود صاحب خانه

بیداغمه، بیدارمون

زنای زن

بمبل

نیرنگ

بشن

بدنه

بزیده

بیزار شدن از چیزی

براق

گربه ی پشمالو، کسی که به آدمی خیره شود

با داف

چشمی که سفیدی آن قرمز شده یا پلک آن باد کرده

بخُف

بخواب

بریز دادن

سرخ کردن آرد یا چیزی دیگر

بالشت

بالش، متکا

بون

بام

بروک

انگوری که برای رسیدن به میخ آویزان می کنند

بیفكور

جغد

بغرو

چاق وچله

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1388/02/8

جرگ

تند و چالاک

جون گرون

گران فروش

جم

عوض

جک جمند

جانوران وحشرات

جوش زدن

غصه خوردن، تندی و خشونت

جاكت

ژاکت

جلیسقه

جلیقه

جر جر

تکان خوردن

بُلیت

ساده

بلبلی

نخود وعدس پخته

بُن جُل

جنس بد

بیله

کالایی که یکجا فروخته می شود

برشقاف

بخش کوچکی از چوب که شکاف داشته باشد

بالشت مار

جانور سیاه رنگ کوچکی مانند سوسک لاک دار

بیده

علف خشک

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1387/12/20

ایا

زنده کردن، به شبهای قدر هم گفته می شود

پچل

کثیف

پخل

خاشاک سبک

پخل پشو

درهم و برهم

پر پرو

پروانه

جی

بیماری ای است که در پی آن بیمار غذا خیلی می خورد

جا بنجا

یک آن

جون مرگ

جوانمرگ

جتک درخت

شیره ی درخت

جاز

بوته و علفهای خودرو

جوجک

جوجه تیغی

جلفی كردن

اذیت کردن وشیطنت بچه

جریس پریس

فریاد و زاری یا فریاد پرندگان

جال

جوان

جل

پارچه کهنه

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
چهارشنبه 1387/11/16

الجه

ذخیره

اسملو

بد ذات و زشت

اشتو

شتاب

اوركو

بوی بدی که از لباس چرب بر می خیزد

ارنس ارنس

جیغ و فریاد

ایسویی

لحظه ای

اكنمی

قناعت

اق

اظهار تنفر

اَق

حالت تهوع

اُف

ندای بیزاری از بوی بد

آگیرا

بوته یا چوب خشکی که با آتش زدن آن هیزم روشن می کنند

اِشنفتی

شنیدی

آغسن

دزد سر گردنه

امخته

عادت، آموخته

اِكبیر

زشت و بد قیافه

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
چهارشنبه 1387/11/16

اوس

آبستن

انتریک

نقشه ی تحریک آمیز

افتو

آفتاب

افتید

افتاد

استن بیل

چوب بیل

اوسات

آن هنگام

اُوو

آب

آویرون

ویران

اس پس

یونجه

آغجان

آژان، پاسبان

آباجی

خواهر، زنان مکتب دار را هم می گویند ( ملا باجی)

بالان

هواپیما،بالون

بدر زگ

بپر، جیم بشو

پتیر

خمیری که بالا نیامده وترش نشده

پَچ

خرد شدن، له شدن، خسته و فرسوده بودن

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
پنجشنبه 1387/08/23

اَنجوجه

تخم آفتاب گردان

اونیت

سلیقه

اوسون گلوسون

فتنه و سرو صدا، حرفهای بی ربط

اِشكیل

اشکال

اپو، هپو

آدم ساده لوح

اورت

هنگفت

آرا

آرایش کردن

آزار مراق

بیماری ای است که گویا از خوردن موی گربه پدید می آید

اوتا

نخ

اَنگل چنگل

دستکاری

آغ بابا

پدر بزرگ

آغ دایی

دایی

ننو

مادر

باشا

پدربزرگ مادری

اشک آب

کمی آب

موضوع : گویش کرمانی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
پنجشنبه 1387/08/23


( همه ی صفحه ها : 2 )    1   2   

www.instagram.com/hakhamaneshs
نام و نام خانوادگی      
ایمیل      
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic